Wettelijke Disclaimer

geen advies

Hierdie bladsy is die wettige vrywaring van The Reward Foundation. Hierdie webwerf bevat algemene inligting oor regsaangeleenthede. Die inligting is nie raadgewend nie en moet nie as sodanig behandel word nie.

Beperking van waarborge

Die regsinligting op hierdie webwerf word "soos dit is" verskaf sonder enige uitdrukkelike of stilswyende waarborge. Die Beloningstigting lewer geen waarborge met betrekking tot die regsinligting op hierdie webwerf nie.

Onverminderd die algemeenheid van die voorafgaande paragraaf, waarborg die Beloningstigting nie dat:

• die wetlike inligting op hierdie webwerf sal voortdurend beskikbaar wees, of hoegenaamd beskikbaar wees; of
• die wetlike inligting op hierdie webwerf volledig, waar, akkuraat, op datum is of nie misleidend is nie.

Gebruik van dienste en webwerwe

U erken en stem uitdruklik in dat:

U gebruik van die dienste en webwerf (s) is op u eie risiko. Die Beloningstigting het alles in die werk gestel om te verseker dat die inhoud op die webwerf (s) en wat deur die dienste beskikbaar gestel word, akkuraat en op datum is en korrek tydens die publikasie. Die webwerf (s) en dienste word egter op 'n 'soos dit' en 'soos beskikbaar' aangebied. Ons waarborg nie die akkuraatheid, tydigheid, volledigheid of geskiktheid vir die doel van die inhoud wat op die webwerf (s) of deur die dienste aangebied word nie, of dat die gebruik van die webwerf (s) ononderbroke, virusvry of foutloos sal wees nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar deur of namens The Reward Foundation vir enige foute, weglatings of onakkurate inligting op die webwerf (s) of beskikbaar via die dienste nie.

Enige materiaal wat afgelaai word of andersins verkry word deur die gebruik van die Dienste, word volgens u eie diskresie en risiko gedoen en u is alleen verantwoordelik vir enige skade aan u rekenaarstelsel of verlies aan data wat voortspruit uit die aflaai van sodanige materiaal.

Geen advies of inligting, hetsy mondeling of skriftelik, wat u van The Reward Foundation verkry het, mag enige waarborg of ander verpligtinge skep nie, wat nie uitdruklik in hierdie bepalings en voorwaardes vermeld word nie.

Die Beloningstigting se totale aanspreeklikheid teenoor u in kontrak, delik (insluitend nalatigheid) met betrekking tot hierdie bepalings en voorwaardes, is die gebruik van die webwerf (s) en / of enige dienste beperk tot die grootste van (a) £ 150.00 en ( b) die prys wat u geldig aan The Reward Foundation betaal het onder enige kontrak vir betaalde dienste gedurende die drie maande voorafgaande aan die gebeurtenis wat aanleiding gee tot die eis.

U erken en stem uitdruklik in dat die Beloningstigting nie aanspreeklik is vir enige indirekte, toevallige, spesiale, gevolglike of voorbeeldige skade nie, en ook nie vir direkte of indirekte verlies aan winste, inkomste, besigheid, verwagte besparings, klandisiewaarde of geleenthede nie.

Niks in hierdie bepalings en voorwaardes sal die wettige regte van enige verbruiker beïnvloed nie, of aanspreeklikheid vir bedrog of dood of persoonlike besering as gevolg van die nalatigheid van The Reward Foundation uitsluit of beperk nie.

Professionele hulp

Die inhoud op die webwerf (s) wat deur die dienste beskikbaar gestel word, is slegs vir algemene inligting en is nie bedoel om, of wettige of ander professionele advies of dienste, of 'n aanbeveling om enige produk of 'n diens te koop waarop 'n spesifieke besluit moet geneem word. Die inligting, inhoud van die webwerf (s) en dienste spreek nie u spesifieke omstandighede aan nie, en daarom moet u nie op die inhoud van die webwerf (s) en dienste vertrou as 'n plaasvervanger vir behoorlike professionele advies nie.

Die Beloningstigting is nie verantwoordelik vir hoe die inhoud op die webwerf (s) of beskikbaar via die dienste gebruik word, geïnterpreteer word of watter vertroue daarop geplaas word nie. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir die resultate van enige aksie wat geneem word op grond van die inligting wat op die webwerf (s) verskaf word of beskikbaar is via die dienste nie.

U mag nie op die inligting op hierdie webwerf vertrou as alternatief vir regsadvies van u prokureur, advokaat, advokaat, prokureur of ander professionele regsdiensteverskaffer nie.

As u spesifieke vrae het oor enige regsake, moet u u advokaat, advokaat, advokaat, prokureur of ander professionele regsdiensteverskaffer raadpleeg.

U moet nooit uitstel om regsadvies in te win nie, regsadvies te verontagsaam of enige regstappe te begin of te staak as gevolg van inligting op hierdie webwerf nie.

Aanspreeklikheid

Niks in hierdie wettige vrywaring sal enige van ons verpligtinge beperk op enige manier wat nie onder die toepaslike wetgewing toegelaat word nie, of enige van ons verpligtinge uitsluit wat nie onder die toepaslike wetgewing uitgesluit kan word nie.

Gebeurtenisse buite ons beheer.

Hierdie klousule verduidelik dat ons nie verantwoordelik is vir gebeure buite ons beheer nie.

Die Beloningstigting is nie aanspreeklik of verantwoordelik vir enige versuim om, of vertraging in die nakoming van, enige van ons verpligtinge kragtens hierdie bepalings en voorwaardes of enige verwante kontrak tussen ons wat veroorsaak word deur gebeure buite ons redelike beheer nie ("Force Majeure") ).

'N Force Majeure-geleentheid sluit enige daad, gebeurtenis, nie-gebeurtenis, versuim of ongeluk buite ons redelike beheer in en sluit veral (sonder beperking) die volgende in:

  • Stakings, uitsluitings en ander industriële optrede.
  • Siviele rumoer, oproer, inval, terreuraanval of dreigement van terreuraanval, oorlog (al dan nie verklaar) of bedreiging of voorbereiding vir oorlog.
  • Brand, ontploffing, storm, vloed, aardbewing, insakking, epidemie of ander natuurramp.
  • Onmoontlikheid van die gebruik van spoorweë, skeepvaart, vliegtuie, motorvervoer of ander openbare of privaat vervoer.
  • Onmoontlikheid van die gebruik van openbare of private telekommunikasienetwerke.
Print Friendly, PDF & Email